Privacy statement

THE SHORT VERSION – because we want to tell you in plain English what this is about

OMGDPR! What is GDPR anyway? Well, GDPR is the government’s way of forcing businesses, organisations and anyone dealing with personal details to stop, reflect and handle them carefully. Not a bad idea! So: let’s lay all our cards on the table!

Zonzo Compagnie/BIG BANG Festival collects your data as well, if you subscribe to our newsletter via the website or during an activity, if you register for an activity, or if you send us a mail. We use these details to keep you up to date about our activities, or to inform you of changes to those activities, or to process requests and orders of all kinds (e.g. if you want to book seats for a performance or order a CD). 

We do not share this information with third parties who would hassle you without your permission, and you can unsubscribe from our newsletter at any time. If you’re still not happy with the way we handle your personal details, or would rather receive info at another e-mail address, if you want to see which of your details we are holding, or if you want us to leave you alone altogether, then send us a mail at info@zonzocompagnie.be and we will send you a response as soon as possible! 

DE LANGE JURIDISCHE VERSIE - als u even uw tijd wil nemen

Contact

Als Zonzo Compagnie/BIG BANG Festival zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Zonzo Compagnie
Offerandestraat 1-3
B-2060 Antwerpen 
info@zonzocompagnie.be
+32 (0)3 291 42 02

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Zonzo Compagnie/BIG BANG Festival verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Zonzo Compagnie/BIG BANG Festival (uitvoering overeenkomst)
  • het verwerken van bestellingen en aanvragen (uitvoering overeenkomst)
  • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (mits toestemming betrokkene)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan/verzamelen/verwerken:

  • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
  • identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer
  • rijksregisternummer
  • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)
  • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Zonzo Compagnie/BIG BANG Festival bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel tot wanneer de verstrekker ze wil laten wissen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Wijziging privacybeleid

Zonzo Compagnie/BIG BANG Festival kan zijn privacybeleid wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Het beheer van uw gegevens gebeurt conform de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke gegevens en de nieuwe Europese GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming) wet die vanaf 25 mei 2018 in voege trad.